Algemene Voorwaarden Clinics & Co B.V.

Besloten vennootschap Clinics & Co B.V. (hierna: C&C) is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 68931530 en is gevestigd aan Olympisch Stadion 24 (1076DE) te Amsterdam.

 

Artikel 1 - Algemeen

  • In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
  • Aanbod: het aanbod van een Verkoper aan een Koper.
  • Diensten: het ter beschikking stellen van de Website www.clinicsandco.com aan Kopers en het faciliteren van de totstandkoming van een overeenkomst tussen Koper en Verkoper.
  • Bedrijf: De natuurlijke of rechtspersoon die handelt in uitoefening van beroep of bedrijf.
  • Consument: De natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.
  • Koper: het Bedrijf of de Consument die gebruik maakt van de Website en/of een koopovereenkomst aan gaat met Verkoper.
  • Overeenkomst: de Overeenkomst (op afstand) die tot stand komt tussen Verkoper en Koper vanwege de aanschaf van een Product bij de Verkoper via de Website door Koper.
  • Producten: De Producten die door Verkoper worden aangeboden zijn medische artikelen.
  • Verkoper: het Bedrijf dat Producten aan Koper verkoopt via de Website van C&C.
  • C&C: de dienstverlener die het gebruik van de Website ter beschikking stelt aan een Koper en een Verkoper.
  • Website: de Website van C&C waarmee Koper gebruik kan maken van de aangeboden diensten van Verkoper(s).

 

Artikel 2 - Toepasselijkheid

  • Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst tussen C&C en Koper en op het gebruik van de Website door elke Koper.
  • Afwijking van deze algemene voorwaarden is niet mogelijk.
  • De toepasselijkheid van de Algemene Inkoopvoorwaarden Gezondheidszorg (AIVG) is uitgesloten.
  • C&C gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Koper. Verwerking van persoonsgegevens zal uitsluitend plaatsvinden in het kader van de uitvoering van de Diensten van C&C. C&C zal de persoonsgegevens niet voor enig ander doel verwerken en nimmer langer bewaren dan noodzakelijk. Meer informatie is te vinden in de privacy statement van C&C.
  • De Website van C&C is in beginsel niet toegankelijk voor minderjarigen, tenzij de minderjarige (van 16 jaar of ouder) kan aantonen dat zij schriftelijke toestemming heeft van een ouder en/of wettelijke verzorger waaruit blijkt dat de minderjarige de betreffende handeling zelfstandig mag uitvoeren, tenzij de betreffende handeling gebruikelijk is om in het maatschappelijk verkeer zonder schriftelijke toestemming te verrichten
  • Voordat een Overeenkomst (op afstand) wordt gesloten, krijgt Koper de beschikking over deze gebruiksvoorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal C&C aan Koper aangeven op welke wijze Koper de gebruiksvoorwaarden alsmede de algemene voorwaarden van Verkoper kan inzien, welke in elk geval op de website van C&C zijn gepubliceerd, zodat Koper deze algemene voorwaarden eenvoudig kan opslaan op een duurzame gegevensdrager.
  • Koper kan een account aan te maken alvorens Koper een Product kan afnemen bij een Verkoper, tenzij anders overeengekomen.
  • Door het aanschaffen van Producten gaat Koper direct een Overeenkomst aan met de Verkoper voor de uitvoering van het Aanbod zoals door Koper gekozen. Tenzij anders overeengekomen met de betreffende Verkoper is Koper gebonden aan de aanschaf van Producten.
  • Als aanbieder van de Website, is C&C geen contractspartij bij de overeenkomst die tot stand kan komen tussen Koper en Verkoper. C&C handelt slechts als handelsagent
  • Indien één of meerdere bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling.
  • Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze gebruiksvoorwaarden.

 

Artikel 3 - Aanbod

  • Het Aanbod van de Verkoper(s) wordt door C&C gepubliceerd op de Website, op basis van de door de Verkoper aangeleverde informatie. C&C is als handelsagent nimmer aansprakelijk voor de inhoud van het Aanbod en/of informatie over de Verkoper op de Website. C&C is alleen aansprakelijkheid voor producten die C&C als verkoper zelf aanbiedt.
  • Koper is op de hoogte van de inhoud van het Aanbod alsmede zijn rechten en plichten verbonden aan het aanvaarden van het Aanbod door het Product van Verkoper aan te schaffen.
  • Het Aanbod bevat een nauwkeurige omschrijving van het aangeboden Product met bijbehorende prijzen. De beschrijving is dusdanig gedetailleerd zodat Koper in staat is om een goede beoordeling van het Aanbod te maken. Kennelijke vergissingen of fouten in het Aanbod kunnen Verkoper, noch C&C binden. Eventuele afbeeldingen en specifieke gegevens in het Aanbod zijn slechts een indicatie en kunnen geen grond zijn voor enige schadevergoeding of het ontbinden van de Overeenkomst (op afstand). C&C kan niet garanderen dat de kleuren in de afbeelding exact overeenkomen met de echte kleuren van het Product.
  • Levertijden en termijnen vermeld in het Aanbod van Verkoper zijn indicatief en geven de Koper bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
  • Een samengestelde prijsopgave verplicht C&C niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of Aanbod begrepen Producten tegen een deel van de opgegeven prijs.

 

Artikel 4 - Gebruik van de Website

  • Het is Koper verboden om de (inhoud) van de Website te kopiëren en/of op andere wijze te reproduceren, te openbaren of wijzigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van C&C.
  • Het is Koper uitdrukkelijk verboden om inbreuk te maken op de intellectuele eigendomsrechten van C&C, alsmede op de goede naam van C&C. Alle intellectuele eigendomsrechten en auteursrechten van de Website, waaronder de grafische ontwerpen, ideeën en dergelijke met betrekking tot de Website berusten uitsluitend bij C&C en worden uitdrukkelijk niet overgedragen aan Koper.
  • Koper draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan C&C aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Koper redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de toegang en/of het gebruik van de Website.
  • C&C is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die is ontstaan doordat C&C is uitgegaan van door de Koper verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor C&C bekend was.
  • Koper is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor alle gegevens en informatie die hij op de Website of in zijn account plaatst. Indien Koper vermoedt dat de door hem verstrekte gegevens onjuist of onvolledig zijn, zal Koper C&C onverwijld informeren en alsnog de juiste informatie verstrekken. Koper dient zelf zijn gegevens up-to-date te houden en kan daartoe zijn gegevens in zijn eigen account aanpassen.
  • C&C is gerechtigd om (delen van de) Website te wijzigen, alsmede haar Diensten. Koper zal van eventuele wijzigingen tijdig op de hoogte gebracht worden.
  • Koper is verplicht om alle technische beveiligingen en overige voorzieningen van de Website van C&C, alsmede de daarop rustende intellectuele eigendomsrechten te respecteren.
  • Koper heeft een zelfstandige verantwoordelijkheid voor het gebruik van de Website. Koper is te allen tijde verplicht zich aan de hiernavolgende regels te houden gedurende het gebruik van de Website. Koper dient zich te onthouden van:
    1. Het publiceren en verspreiden van gegevens via de Website van C&C, in strijd met de Nederlandse wet- en regelgeving, waaronder in elk geval verstaan: gegevens zonder toestemming van de auteursrechthebbende, smadelijke informatie, of informatie die beledigt, discrimineert, bedreigt, racistisch is van aard, haatzaaiend is, en informatie die kinder- of anderszins strafbare pornografie bevat. Ook informatie die de privacy van derden schendt (tevens stalking), alsook torrents, virussen, spam, backlinks en hyperlinks (die naar dergelijke informatie verwijst op Websites van derden), leningen, loterijen en/of gokken (gambling), drugs alsmede alle andersoortige inhoud die het internet- of e-mailverkeer van derden schade kan toebrengen.
    2. Het opstarten en/of downloaden, al dan niet via de Website zelf, van processen of programma's waarvan Koper weet, behoort te weten of redelijkerwijs kan vermoeden dat dit C&C of derden hindert of schade toebrengt.
  • C&C is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door complicaties in verband met de beschikbaarheid of werking van informatie van derden, alsmede de schade die het gevolg is van gebruik van de Website in strijd met voorwaarden of andere doeleinden dan waarvoor de Website is bedoeld.

 

Artikel 5 - KENNISGEVING EN VERWIJDERING

  • Ingeval van (mogelijke) strafbare handelingen is C&C gerechtigd hiervan aangifte te doen en de door Koper verstrekte gegevens aan de bevoegde instanties te overhandigen, alsmede alle handelingen te verrichten die van haar gevraagd worden in het kader van het onderzoek.  C&C komt het recht toe Koper de toegang tot de Website te ontzeggen en/of het gebruik van de Website te beëindigen.
  • Naast de verplichtingen uit de wet is schade welke ontstaat door ondeskundigheid of het niet handelen conform bovenstaande punten komt voor rekening en risico van Koper.
  • Koper is zelf verantwoordelijk voor de juiste beveiliging van het (mobiele) apparaat waarop hij de Website gebruikt, alsmede voor het beveiligen en geheimhouden van zijn/haar eigen inloggegevens.
  • Indien en voor zover er sprake is van een inbreuk op rechten van C&C of derden en/of onrechtmatig handelen door Koper, is C&C tevens gerechtigd om het account van Koper te verwijderen of op andere wijze beperkingen te stellen aan het gebruik van het account van Koper. C&C zal eventuele inbreukmakende/schadelijke informatie per direct te verwijderen. In geen geval is C&C aansprakelijk voor de geleden schade van Koper, van welke aard dan ook ten gevolge van het handelen van Koper.
  • Elke Koper kan aanwijzingen en/of klachten melden bij C&C over een inbreukmakend Aanbod, of klachten over andere Kopers. Een melding kan gedaan worden via info@clinicsandco.com
  • Indien C&C constateert dat Koper misbruik maakt van zijn account, in de breedste zin van het woord, zal C&C het account van Koper verwijderen en/of blokkeren.

 

Artikel 6 - Beschikbaarheid Website

  • C&C staat er niet voor in dat de Diensten altijd zullen voldoen aan de vooraf gewekte verwachtingen. C&C spant zich in om (de toegang tot) de Website voor zover mogelijk, ononderbroken aan te bieden aan Koper, doch staat niet in voor de te allen tijde volledige beschikbaarheid van de Website. C&C is gerechtigd indien en voor zover er naar haar oordeel gevaar bestaat voor het foutloos functioneren van de Website, het gebruik van de Website op te schorten. C&C is voorts gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs noodzakelijk acht om een doeltreffend functioneren van de Website te kunnen waarborgen.
  • C&C biedt aan andere verkopers op het platform enkel en alleen het gebruik van de Website aan. C&C is als handelsagent op geen enkele wijze betrokken bij de totstandkoming van een overeenkomst tussen Kopers en andere Verkopers en de uitvoering daarvan.
  • C&C heeft nimmer verantwoordelijkheid over en/of invloed op de levering van de aangeboden Verkopers-diensten door Verkopers. Alle weergegeven informatie en getallen op de Website zijn onder voorbehoud van spel- of typefouten. C&C is nimmer aansprakelijk indien de diensten van de Verkoper niet voldoet aan de verwachtingen van een Koper.

 

Artikel 7 - Totstandkoming overeenkomst

  • De overeenkomst komt tot stand op het moment dat Koper de overeenkomst definitief maakt door te klikken op de knop 'Nu kopen' tijdens het plaatsingsproces van een Product van Verkoper via de Website van C&C.
  • C&C zal de overeenkomst met de Verkoper elektronisch aan Koper bevestigen op het door de Koper doorgegeven e-mailadres.
  • De Overeenkomst kan alleen door de Verkoper uitgevoerd worden indien Koper zijn/haar contact- en NAW-gegevens volledig en juist heeft opgegeven bij het kopen van het Product. Koper is verplicht om onjuistheden in de vermelde betaalgegevens direct aan C&C of de Verkoper te melden.
  • Verkoper is niet gehouden aan een Aanbod indien Koper redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het Aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan Koper geen rechten ontlenen.
  • Bij vragen van Koper over het aangeboden Product door Verkoper, dient Koper zich te wenden tot de betreffende Verkoper.
  • Het herroepingsrecht is uitgesloten voor Koper zijnde een Bedrijf. Koper zijnde een Consument heeft het recht om binnen de wettelijke termijn van 14 dagen haar herroepingsrecht te doen gelden. Indien herroeping van toepassing is, zal Koper zorgvuldig omgaan met het Product en de verpakking. Zij zal het Product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het Product vast te stellen. De directe kosten voor het terugsturen van het Product zijn voor rekening van Koper.
  • Producten die wegens hygiënische redenen of beperkte houdbaarheid niet teruggenomen kunnen worden, ongeacht een eventueel intact gebleven verzegeling, zijn uitgesloten van het herroepingsrecht. Dit staat uitdrukkelijk vermeld in het Aanbod.
  • Koper heeft een zelfstandige verplichting om zich te informeren over de wijze waarop hij gebruik dient te maken van de herroeping.

 

Artikel 8 - Betaling

  • Op het moment dat het product is besteld door Koper, is Koper verplicht om de Verkoper te betalen voor het Product, tenzij achteraf betaling overeengekomen is. Koper kan via de Website betalen middels Stripe payment provider.
  • Stripe payment provider is namens de Verkoper geautoriseerd om namens de Verkoper de (online) betaling van Koper in ontvangst te nemen.
  • Wanneer Koper niet aan haar betalingsverplichting voldoet en niet binnen de daarvoor gestelde betalingstermijn van 14 dagen heeft voldaan aan haar verplichting, is Koper zijnde een Bedrijf in verzuim.  Koper zijnde een Consument zal eerst een schriftelijke aanmaning ontvangen met een termijn van 14 dagen na de datum van de aanmaning om alsnog aan de betalingsverplichting te voldoen met daarbij een opgave van de buitengerechtelijke kosten indien Consument binnen die termijn niet aan zijn verplichtingen voldoet, alvorens zij in verzuim raakt.
  • Vanaf de datum dat Koper in verzuim is, zal Verkoper zonder nadere ingebrekestelling aanspraak maken op de wettelijke (handels)rente vanaf de eerste verzuimdag tot algehele voldoening en vergoeding van de  buitengerechtelijke kosten conform artikel 6:96 BW te berekenen volgens de staffel uit het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012.
  • Indien C&C en/of Verkoper meer of hogere kosten heeft gemaakt die redelijkerwijze noodzakelijk zijn, komen deze kosten in aanmerking voor vergoeding. Ook de gemaakte gerechtelijke en executiekosten zijn voor rekening van Koper.

 

Artikel 9 - Garantie

  • Verkoper staat ervoor in dat de Producten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, bruikbaarheid en/of deugdelijkheid, GTIN-code/EAN-code/ISBN nummer, CE-keurmerk, NEN- en ISO normen en de Europese en Nederlandse wettelijke regels/voorschriften ten tijde van de totstandkoming van de Overeenkomst.

 

Artikel 10 - Beperking van Aansprakelijkheid

  • C&C is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtssituatie haar verplichtingen niet kan nakomen, noch kan zij gehouden worden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. Onder overmacht wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen,
    1. (i) overmacht van toeleveranciers van C&C,
    2. (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers,
    3. (iii) gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of materialen van derden,
    4. (iv) overheidsmaatregelen,
    5. (v) elektriciteitsstoring,
    6. (vi) storing van internet, datanetwerk- en telecommunicatiefaciliteiten (bijvoorbeeld door: cybercriminaliteit en hacking),
    7. (vii) natuurrampen,
    8. (viii) oorlog en terroristische aanslagen,
    9. (ix) algemene vervoersproblemen,
    10. (x) werkstakingen in het bedrijf van C&C en
    11. (xi) overige situaties die naar het oordeel van C&C buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.
  • Indien en voor zover enige wettelijke bepaling zich hiertegen niet verzet, sluit C&C alle aansprakelijkheid uit voor schade geleden door Koper op grond van
    1. (i) het gebruik van de Diensten van C&C,
    2. (ii) afname van de producten van andere Verkopers dan C&C via de Website,
    3. (iii) het niet of niet volledig of veilig beschikbaar zijn van de Website,
    4. (iv) veranderingen in, aan of op de Website of Diensten van C&C en (v) eventuele onjuiste en/of onvolledige informatie op de Website
  • C&C sluit alle gevolgschade uit. Hieronder wordt tevens verstaan alle indirecte schade, bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, vermogensverliezen, vertragingsschade, renteschade en immateriële schade.
  • Indien en voor zover C&C aansprakelijk blijkt te zijn, is haar aansprakelijkheid beperkt tot een maximaal bedrag van 250 euro.
  • Alle aanspraken van Koper wegens tekortschieten aan de zijde van C&C vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij C&C binnen een jaar nadat Koper bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop zij haar aanspraken baseert. Een jaar na het beëindigen van de overeenkomst tussen partijen vervalt de aansprakelijkheid van C&C.

 

Artikel 11 - Vrijwaring

  • Koper vrijwaart C&C voor aanspraken van derden ten aanzien van de door hen geleden schade op grond van
    1. (i) het gebruik van de producten van de Verkoper anders dan C&C , aangeschaft via de Website,
    2. (ii) het gebruik van de Diensten van C&C,
    3. (iii) de onrechtmatige inhoud van het Aanbod en/of de geleverde producten door de Verkoper en
    4. (iv) het sluiten van een overeenkomst met de Verkoper op grond van een Aanbod.

 

Artikel 12 – Retourbeleid en retourvoorwaarden

Het herroepingsrecht

Als consument heeft u het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. Bij Clinics & Co hebben wij deze herroepingstermijn verlengd naar 30 dagen en mag u gebruikmaken van uw retourrecht. Gedurende 30 dagen kunt u datgene met het product doen wat redelijkerwijs nodig is om het product te beoordelen. Het is toegestaan het product uit te proberen zoals u dat ook in een fysieke winkel zou doen. Daarbij kunt u het product uit de verpakking halen, tenzij de verpakking een verzegeling bevat. Heeft u meer gedaan dan nodig was om het product te proberen, dan kunnen wij u daarvoor kosten in rekening brengen.

De herroepingstermijn bij Clinics & Co verstrijkt 30 dagen na de dag waarop u, of een door u aangewezen derde anders dan de vervoerder, het product in bezit heeft gekregen. Als u in één bestelling meerdere goederen met verschillende levertijden heeft besteld, verstrijkt de herroepingstermijn 30 dagen na de dag waarop u het laatste product of onderdeel heeft ontvangen. Op het moment dat u met ons een regelmatige levering van producten bent overeengekomen verstrijkt de herroepingstermijn 30 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, het eerste product fysiek in bezit krijgt.

Om gebruik te maken van uw herroepingsrecht kunt u het product binnen uiterlijk 30 dagen aan ons retourneren, inclusief een mededeling op het retourformulier dat u een beroep doet op uw herroepingsrecht. Wij verzoeken u het product zoveel als mogelijk in de originele verpakking te retourneren. U kunt van uw herroepingsrecht alleen gebruikmaken door het artikel in uw inlogaccount bij ons aan te melden voor retournering en het proces stapsgewijs te op te volgen, uiteraard binnen de 30 dagen.

Terugbetaling

In geval van een herroeping ontvangt u alle betalingen, inclusief leveringskosten voor de heenzending, binnen enkele dagen nadat u heeft aangegeven gebruik te willen maken van het herroepingsrecht, terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel waarmee u betaald heeft, tenzij u een andere methode met ons afspreekt. U draagt zelf de kosten voor de retourzending. Wij verwachten dat deze kosten maximaal € 20,00 zullen bedragen, maar dat is slechts een schatting.

Uitsluiting herroepingsrecht

  • Het herroepingsrecht is uitgesloten voor zakelijke klanten.
  • Retourtermijn bij artikelen van verschillende verkopers

Als u artikelen heeft van verschillende verkopers op het platform, dan gaat de retourtermijn pas in nadat u alle artikelen heeft ontvangen. Nadat u uw artikel bij ons heeft aangemeld om retour te sturen, heeft u uiterlijk 30 dagen om het aan te leveren.

Welke artikelen kunnen niet geretourneerd worden

  • Hygiënische/steriele artikelen, ongeacht of de verzegeling is verbroken, dit om de gezondheid van anderen te beschermen
  • Digitale artikelen zoals e-books en luisterboeken
  • Cadeaubonnen en -kaarten
  • Software abonnementen (waarvan de verzegeling is verbroken)
  • Producten (waarvan de verzegeling is verbroken)
  • Audio- en Video-opnamen, DVD’s en computerprogramma’s waarvan de verzegeling is verbroken
  • Op maat gemaakte artikelen (bijvoorbeeld graveerwerk of persoonlijk gemaakt)

Retourvoorwaarden

Een retourzending kan alleen per post vervoerd worden en als die is voorzien van een track-and-trace code. Alleen met de track-and-trace code is de retourzending te volgen en registreren. U bent zelf verantwoordelijk voor de verpakking, verzending en frankering, die krijgt u niet vergoed. Wij behouden ons het recht voor om geretourneerde artikelen te weigeren als het vermoeden bestaat dat de artikelen gebruikt zijn of buiten onze schuld om zijn beschadigd.

Retourprocedure

  • Controleer het te retourneren artikel of die in goede staat is, ongebruikt, onbeschadigd, geen verbroken verzegeling heeft en nog in de verpakking is.
  • Meld uw artikel retour in uw account, doe dit binnen de herroepingstermijn.
  • Pak uw retourzending goed in om beschadigingen tijdens de retourzending te voorkomen.
  • Print (of plak) het retouradres ticket op de verpakking van de retourzending (plak of schrijf dit niet op het product zelf).
  • Frankeer de retourzending, deze kosten zijn voor uw eigen rekening.
  • Brievenbuspakket: doe het op de post. Postpakket: breng het pakket naar het dichtstbijzijnde pakketpunt.
  • Bewaar uw retour verzendbewijs die u van het pakketpunt heeft ontvangen goed, want daar kunnen we naar vragen wanneer de retourzending zoekraakt.
  • Uw retourzending kunt u volgen in uw account. U krijgt van ons ook bevestigingsmail als de retourzending is verwerkt en over de terugbetaling.

 

Artikel 13 - blogartikelen

Op de Website van C&C kunnen informatieve blogs worden geplaatst en/of ter beschikking gesteld worden door C&C, Verkopers en/of derden. C&C is niet aansprakelijk en/of verantwoordelijk voor de informatie die ter beschikking wordt gesteld via de blogs op de Website.

 

Artikel 14- Communicatiefaciliteiten

  • C&C stelt Kopers in staat om berichten te sturen aan Verkopers. Koper en Verkoper verlenen C&C toestemming om berichten die via de communicatiefaciliteiten aan hen zijn geadresseerd naar hen door te sturen. C&C zal hierbij geen e-mailadressen of andere contactgegevens van Koper aan Verkoper doorgeven.
  • C&C adviseert Koper om de nodige voorzichtigheid in acht te nemen bij het versturen van berichten via de Website.

 

Artikel 15 - Klachten

  • Indien een Koper niet tevreden is over de Diensten van C&C, is Koper verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 7 kalenderdagen na de betreffende aanleiding dat tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen mondeling of schriftelijk gemeld worden via info@clinicsandco.com met als onderwerp “Klacht”.
  • De klacht moet door Koper voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil C&C de klacht in behandeling kunnen nemen.
  • C&C zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 7 kalenderdagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht.
  • 4. Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.

 

Artikel 16 - Wijzigingen gebruiksvoorwaarden

Het staat C&C vrij om (delen van de) Website aan te passen, alsmede de inhoud van haar Diensten en deze algemene voorwaarden. De gewijzigde voorwaarden worden gepubliceerd op de Website met de laatste bijgewerkte datum. De Koper zal ook 30 dagen voorafgaand aan de inwerkingtreding van de gewijzigde voorwaarden een e-mail ontvangen met de betreffende wijzigingen. Indien Koper het niet eens is met de inhoud van de wijzigingen kan Koper de overeenkomst onmiddellijk beëindigen. Koper zal een nadere e-mail ontvangen over de wijze waarop de overeenkomst beëindigd kan worden. Indien Koper niet tijdig, althans niet vóór de datum waarop de wijzigingen in werking treden verwerpt of op andere wijze bezwaar indient, of de overeenkomst beëindigd gaat Koper akkoord met de gewijzigde voorwaarden. Ook indien Koper vanaf de datum van inwerkingtreding van de wijzigingen de Website gebruikt, wordt Koper geacht de gewijzigde voorwaarden geaccepteerd te hebben.

 

Artikel 17 - Toepasselijk recht

  • Op de rechtsverhouding tussen C&C en Koper, en C&C en Koper is Nederlands recht van toepassing.
  • Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de overeenkomst tussen C&C en Koper, of door het gebruik van de Website door Koper worden beslecht door de bevoegde rechter van rechtbank Amsterdam tenzij bepalingen van dwingend recht een andere bevoegde rechter aanwijzen.

 

Amsterdam, 13 maart 2022

 

Deel B: Opdrachtovereenkomst voor verkopers van Clinics & Co B.V.

Clinics & Co B.V. (hierna te noemen C&C) en Verkoper hierna gezamenlijk ook te noemen: "Partijen".

Overwegende dat

  • C&C biedt een website aan met als doel Verkoper en Koper bij elkaar te brengen;
  • Verkoper gebruik wenst te maken van de website van C&C;
  • Verkoper door middel van de website een product kan aanbieden dat door Koper kan worden gekocht
  • Indien tussen Verkoper en Koper een Overeenkomst tot stand komt geschiedt dit zonder uitdrukkelijke en expliciete tussenkomst van C&C;
  • Partijen beogen door middel van deze overeenkomst de door hen gemaakte afspraken vast te leggen.

Nemen in aanmerking dat

Artikel 1 - Definities

  • In deze voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:
  • C&C: de aanbieder van Diensten waar Koper en Verkoper gebruik van kunnen maken.
  • Bedrijf: de natuurlijke of rechtspersoon die handelt in uitoefening van beroep of bedrijf.
  • Consument: de natuurlijk persoon die niet handelt in uitoefening van beroep of bedrijf.
  • Dienst: C&C bemiddelt via de Website tussen Koper en Verkoper met als doel het bij elkaar brengen van vraag en aanbod betreffende medische artikelen/producten.
  • Verkoper: het Bedrijf dat een product aanbiedt via de Website van C&C.
  • Koper: het Bedrijf dat- of de Consument die gebruikt maakt van de website van C&C.
  • Account: Verkoper dient een account aan te maken voor het gebruik van de Website van C&C.
  • Aanbod: iedere Aanbieding van een Verkoper aan Koper met betrekking tot de door Verkoper aangeboden producten.

 

Artikel 2 - De overeenkomst

  • Een maandelijks verkoopplan heeft een opzegtermijn van 30 dagen, een jaarlijks verkoopplan loopt één jaar en is tot uiterlijk 30 dagen voor het ingaan van het nieuwe jaar opzegbaar. Verkoper gaat een overeenkomst aan die stilzwijgend en doorlopend wordt verlengd. Verkoper kan het verkoopaccount laten sluiten met een opzegtermijn van 30 dagen. Hiervoor zal verkoper 30 dagen voor de gewenste beëindigingsdatum een e-mail te sturen aan het management van Clinics & Co op emailadres: service@clinicsandco.com.
  • De opzegging dient uitsluitend per e-mail te geschieden aan service@clinicsandco.com onder vermelding van de naam en contactgegevens van Verkoper gedaan te worden samen met de reden van opzegging. Opzeggingen per post, mondeling of telefonisch worden niet in behandeling genomen.
  • C&C kan de overeenkomst onmiddellijk en zonder enige schadevergoeding, uit welke hoofde dan ook, te zijn verschuldigd aan Verkoper, ontbinden ingeval:
    1. Verkoper in surseance van betaling of in staat van faillissement verkeert;
    2. Verkoper naar het uitsluitende oordeel van C&C ernstig tekortschiet in de nakoming van verplichtingen op grond van deze overeenkomst en in verzuim verkeert;
    3. Verkoper de server en/of programmatuur gebruikt in strijd met de geldende wet en regelgeving of anderszins naar het oordeel van C&C als ongewenst wordt aangemerkt.
  • Nadat deze Overeenkomst is geëindigd, is Verkoper verplicht eventuele door C&C verstrekte stukken, gegevens en/of producten te retourneren aan C&C.

 

Artikel 3 - Toegang tot de dienst

  • C&C biedt enkel en alleen de Dienst aan. C&C heeft nimmer verantwoordelijkheid over en/of invloed op contact en gemaakte afspraken tussen Verkoper en Koper. C&C bemiddelt op geen enkele manier tussen Verkoper en een specifieke Koper.
  • C&C spant zich in de Website ter beschikking te stellen aan Verkoper. C&C verplicht zich tot inspanning om de Dienst met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uit te voeren zoals van een goed dienstverlener verlangd mag worden. Alle Diensten worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis. C&C garandeert in geen geval een minimum aantal bezoekers op de website en/of opdrachten bij Verkoper.
  • Verkoper draagt er zorg voor dat alle informatie, gegevens, inlichtingen en medewerking, waarvan C&C aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Verkoper redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de toegang en/of het gebruik van de Dienst tijdig en correct worden verstrekt aan C&C. Indien Verkoper vermoedt dat de door hem verstrekte gegevens onjuist of onvolledig zijn, zal Verkoper C&C onverwijld informeren en alsnog de juiste informatie verstrekken.
  • C&C is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die is ontstaan doordat C&C is uitgegaan van door de Verkoper verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor C&C bekend was.
  • Koper zal zich te allen tijde houden aan de gebruiksvoorwaarden gesteld door C&C tijdens gebruik van de Dienst.
  • De toegang tot de Dienst aangeboden door C&C eindigt op het moment dat de overeenkomst eindigt.
  • C&C kan nadere beperkingen of voorwaarden stellen aan de toegang tot en gebruik van bepaalde delen of functies van de website, zoals onder meer maar niet beperkt tot het aanmaken van een account, het voltooien van een verificatieproces en/of het voldoen aan specifieke kwaliteits- of geschiktheidscriteria.

 

Artikel 4 - Beschikbaarheid van de Dienst

  • C&C zal het nodige onderhoud aan de Website verrichten. C&C streeft ernaar om zich in te spannen de Dienst en de toegang tot de Website hiertoe voor zover mogelijk ononderbroken aan te bieden aan Verkoper.
  • C&C zal Verkoper van dit onderhoud zoveel mogelijk op de hoogte proberen te stellen, maar is hiertoe niet verplicht. C&C is nimmer aansprakelijk tot het betalen van schadevergoeding in verband met het onderhoud en het niet beschikbaar zijn van de Dienst.
  • C&C is gerechtigd, indien er naar zijn uitsluitende oordeel gevaar bestaat voor het correct functioneren van de Website, het gebruik van de Dienst door Verkoper (tijdelijk) op te schorten. C&C is voorts gerechtigd maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs noodzakelijk acht te nemen om het naar behoren functioneren van de Website te kunnen waarborgen.
  • In alle andere gevallen van het niet beschikbaar zijn van de Dienst waaronder begrepen maar niet beperkt tot storingen of overmacht, zal C&C zich ook inspannen om Verkoper zoveel mogelijk op de hoogte te stellen over de aard en de duur van de onderbreking van de Dienst.
  • C&C kan op verzoek van Verkoper onderhoudswerkzaamheden verrichten, zoals het verrichten van Updates en/of Upgrades.
  • C&C repareert eventuele problemen met het verkopersaccount van Verkoper of de website waar de producten van Verkoper getoond worden. Deze reparaties zijn volledig voor rekening van C&C zonder bijkomende kosten voor Verkoper.

 

Artikel 5 - Verplichtingen Verkoper

  • Verkoper draagt zelf zorg voor geschikte apparatuur om gebruik te kunnen maken van de Dienst en dient zelf zorg te dragen om de geplaatste gegevens op de Website up-to-date te houden.
  • Verkoper is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het naleven van de verplichtingen opgelegd door C&C aan Verkoper, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot het in acht houden van de kwaliteitsstandaard van C&C.
  • Verkoper heeft een zelfstandige verantwoordelijkheid voor het gebruik van de Dienst. Verkoper is te allen tijde verplicht zich aan de hiernavolgende voorwaarden te houden en dient zich te onthouden van:
    • Het publiceren en verspreiden van gegevens via de Website van C&C, in strijd met de Nederlandse wet- en regelgeving, waaronder in elk geval verstaan: gegevens zonder toestemming van de auteursrechthebbende, smadelijke informatie, of informatie die beledigt, discrimineert, bedreigt, racistisch is van aard, haatzaaiend is, en informatie die kinder- of anderszins strafbare pornografie bevat. Ook informatie die de privacy van derden schendt (tevens stalking), alsook torrents, virussen, spam, backlinks en hyperlinks (die naar dergelijke informatie verwijst op websites van derden), leningen, loterijen en/of gokken (gambling), drugs alsmede alle andersoortige inhoud die het internet- of e-mailverkeer van derden schade kan toebrengen.
    • Het opstarten en/of downloaden, al dan niet via de Website zelf, van processen of programma's waarvan Verkoper weet, behoort te weten of redelijkerwijs kan vermoeden dat dit C&C of eventuele andere Verkoper hindert of schade toebrengt.
  • Indien Verkoper enige vorm van schade veroorzaakt of het enige handelingen verricht waarvan hij/zij redelijkerwijs kan vermoeden dat het aan andere Koper van de website of de servers (van C&C) schade toebrengt en hiervoor (reeds) gewaarschuwd is en/of al dan niet tijdelijk geschorst is, heeft C&C het recht om Verkoper permanent de toegang te weigeren, zonder te zijn gehouden tot vergoeding van enige schadevergoeding aan Verkoper.
  • Verkoper vrijwaart C&C voor alle schade als gevolg van bovenstaande. C&C is niet aansprakelijk voor enige schade door Verkoper geleden door haar optreden.
  • Het is Verkoper verboden derden toegang te bieden tot de Dienst zonder tussenkomst en/of toestemming van C&C.
  • Naast de verplichtingen uit de wet is schade welke ontstaat door ondeskundigheid of het niet handelen conform bovenstaande punten voor rekening en risico van Verkoper.
  • Verkoper is zelf verantwoordelijk voor de juiste beveiliging van de apparatuur waarop hij de Website gebruikt alsook beveiliging van wachtwoorden en meer.
  • Verkoper dient een account aan te maken ten behoeve van de toegang en het gebruik van de website.
  • Het account wordt geregistreerd met een e-mailadres, een wachtwoord en een 2-factor authenticatie, tenzij anders aangegeven.
  • Verkoper is verplicht om tijdens de registratie van het account juiste en volledige informatie te verstrekken en om het account te allen tijde up-to-date houden.
  • Verkoper is zelf verantwoordelijk voor zijn of haar inloggegevens en dient deze inloggegevens niet aan derden te verstrekken. Indien Verkoper vermoedt dat de inloggegevens zijn kwijtgeraakt, gestolen of mogelijk sprake is van ongeoorloofd gebruik van het account, dient Verkoper per direct contact op te nemen met C&C. Verkoper is zelf aansprakelijk voor alle activiteiten die worden uitgevoerd via het eigen account, tenzij de Verkoper kan aantonen dat hij/zij niet nalatig is geweest. Hieronder wordt in ieder geval verstaan: het niet melden van het ongeoorloofde gebruik of verlies van inloggegevens.
  • Het is Verkoper verboden om inbreuk te plegen van op de Intellectuele Eigendomsrechten van C&C, alsmede op de goede naam van C&C.
  • Indien Verkoper zijn eigen content op de Website van C&C plaatst, komt het gebruik en inhoud van deze content voor de rekening en risico van Verkoper. Verkoper is te allen tijde verantwoordelijk voor alle bestanden en content die hij op de Website plaatst of laat plaatsen. C&C is niet aansprakelijk voor het verlies en/of verminkt raken van de content van Verkoper.
  • Verkoper dient zich aan de product- en kwaliteitseisen van C&C te houden. Voor de verkoop van medische artikelen dient Verkoper te beschikken over de juiste certificeringen, licenties en lidmaatschappen. C&C heeft het recht om Verkoper te screenen. Screening is ook een vast onderdeel van het toelatingsproces als verkoper op de site van C&C.
  • Op de website en bij alle getoonde producten op de website wordt een screenings checklist van de verkoper getoond, duidelijk zichtbaar voor kopers. Deze checklist heeft als doel kopers (ziekenhuizen, zorginstellingen, zorgprofessionals en consumenten) op de site van C&C zo veel mogelijk informatie, kwaliteit en betrouwbaarheid te bieden van verkoper en zijn producten. Deze screening zal naast de gangbare bedrijfsgegevens o.a. certificering, licenties en lidmaatschappen van de verkoper tonen. Een belangrijk lidmaatschap hierbij is bijvoorbeeld het lidmaatschap Gedragscode Medische Hulpmiddelen (GMH). Ook een check in het Transparantieregister Zorg (TRZ) maakt deel uit van de screening.
  • Verkoper dient zelf zorg te dragen voor de invoer van de juiste CE-markering, EAN-code, GTIN-code, en ISBN nummers. C&C komt het recht toe Verkoper de toegang tot de Dienst te ontzeggen en/of het gebruik van de Dienst te beëindigen indien niet wordt voldaan aan het voorgaande als na een waarschuwing deze coderingen niet zijn gecorrigeerd.
  • Verkoper dient te beschikken over een productaansprakelijkheidsverzekering.

 

Artikel 6 - Verplichtingen Verkoper ten aanzien van de levering en retourneren.

  • Verkoper dient de door Koper gekochte producten behoorlijk te verpakken en op zodanige wijze te beveiligen, dat zij bij normaal gebruik hun bestemming in goede staat bereiken.
  • Alle overeengekomen levertermijnen zijn fatale termijnen. Bij overschrijding hiervan is Verkoper zonder nadere ingebrekestelling in verzuim.
  • Verkoper dient de producten af te leveren op de door Koper aangewezen plaats van bestemming binnen de overeengekomen leveringstermijn. Hiertoe is Verkoper verplicht deugdelijke verpakking te gebruiken en behoorlijk vervoer te regelen.
  • Aflevering in gedeelten is slechts mogelijk indien partijen dit uitdrukkelijk overeengekomen zijn in de opdracht.
  • Bij gebreke van een volledige levering, en/of indien een of meerdere Producten ontbreken, en dit aan Verkoper te wijten is, zal Verkoper na een verzoek daartoe van Koper, het ontbrekende Product(en) nasturen dan wel de resterende order annuleren. De ontvangstbevestiging van de Producten is hierbij leidend.
  • De verzendkosten zijn voor rekening en risico van Verkoper. De verzendkosten zitten in de prijs van het product inbegrepen.
  • Het herroepingsrecht is voor Koper zijnde een Bedrijf uitgesloten. Koper zijnde een Consument heeft het recht om binnen de termijn van 30 dagen haar herroepingsrecht te doen gelden. Indien herroeping van toepassing is, zal Koper zorgvuldig omgaan met het Product en de verpakking. Zij zal het Product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het Product vast te stellen. De directe kosten voor het terugsturen van het Product zijn voor rekening van Koper.
  • Verkoper is gerechtigd een onderzoek te starten naar de echtheid en de staat van de geretourneerde Producten voordat terugbetaling zal plaatsvinden.
  • Terugbetalingen aan Koper worden zo spoedig mogelijk verwerkt. Verkoper heeft hier een termijn van 14 dagen voor na ontvangst van verklaring van Koper tot ontbinding. Terugbetaling geschiedt op eerder opgegeven rekeningnummer.

 

Artikel 7 - Rechten C&C

  • C&C kan Verkoper instructies opleggen met betrekking tot de te nemen beveiligingsmaatregelen en/of uit te voeren updates en configuraties, welke Verkoper steeds strikt dient op te volgen.
  • C&C heeft het recht de aangeboden product te verifiëren. Deze verificatie kan tot en met 48 uur duren. Dit proces brengt met zich mee dat de aangeboden product na maximaal 48 uur zal worden aangeboden op de Website, tenzij er reden toe is de aangeboden product niet aan te bieden.
  • C&C is gerechtigd naar de werkzaamheden van Verkoper te informeren en/of te controleren met als doel om de kwaliteit van de aangeboden product jegens Koper te waarborgen. Indien er naar het uitsluitende oordeel van C&C niet wordt voldaan aan de kwaliteitsstandaard, heeft C&C het recht Verkoper (tijdelijk) uit te sluiten van de Dienst en/of de overeenkomst per direct te beëindigen. C&C is nimmer gehouden tot enige vorm van restitutie van reeds betaalde gelden en/of vergoeding van de door Verkoper geleden schade (gevolgschade inbegrepen).
  • C&C is gerechtigd het gebruik c.q. toegang tot de Website te schorsen, indien Verkoper zijn verplichtingen voor het gebruik van de Dienst niet (volledig) nakomt of content plaatst in strijd met de overeenkomst.
  • Indien en voor zover er sprake is van een inbreuk op rechten van C&C of derden en/of onrechtmatig handelen door Verkoper, is C&C gerechtigd om dat deel van de Website per direct af te sluiten en/of de overeenkomst met Verkoper ofwel op te schorten ofwel per direct te ontbinden. In geen geval is C&C aansprakelijk jegens Verkoper indien deze ten gevolge daarvan schade lijdt. C&C zal de betreffende (inbreuk makende) informatie per direct verwijderen.
  • C&C is gerechtigd alle relevante gegevens van Verkoper te verstrekken aan een daartoe bevoegde instantie. Ook zal C&C indien en voor zover sprake is van mogelijk strafbare informatie aangifte doen alsmede alle handelingen verrichten indien C&C daartoe verzocht wordt door de betreffende instantie(s) in het kader van het onderzoek.
  • In geen geval is C&C aansprakelijk voor de door Verkoper geleden schade van welke aard dan ook, ten gevolge van het (tijdelijk) afsluiten van de Dienst en/of het verwijderen dan wel doorgeven van gegevens.
  • Verkoper vrijwaart C&C voor elke schade, claims, aanspraken en/of aanklachten van hemzelf en/of derden in verband met de inhoud van de betreffende informatie en producten en/of (onder)deel van de Website.
  • C&C komt het recht toe Verkoper de toegang tot de Dienst te ontzeggen en/of het gebruik van de Dienst te beëindigen in geval van misbruik zoals benoemd in het voorgaande lid en/of mogelijke strafbare feiten.
  • C&C is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door complicaties in verband met de beschikbaarheid of werking van Website voor derden, alsmede de schade die het gevolg is van gebruik van Website in strijd met voorwaarden of andere doeleinden dan waarvoor de Website is bedoeld.
  • C&C is bevoegd het gebruik van de Dienst zonder voorafgaande ingebrekestelling te (doen) beëindigen indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat het aanbieden van de Dienst aan Verkoper onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde aanbieding van de Dienst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
  • C&C behoudt steeds het recht enige schadevergoeding te vorderen van Verkoper indien C&C schade veroorzaakt door de gedragingen van Verkoper heeft opgelopen.

 

Artikel 8 - Plaatsing Brandend content (advertenties en blogartikelen)

  • Indien overeengekomen, zal C&C de door Verkoper aangeleverde content, waaronder begrepen een advertentie en/of blogartikel op de overeengekomen wijze plaatsen op de website.
  • De overeengekomen plaatsingsdatum is een indicatie en betreft nimmer een fatale termijn, tenzij partijen schriftelijk en uitdrukkelijk anders zijn overeenkomen.
  • C&C zal bij het plaatsen van de advertentie en/of het blogartikel, zorgvuldigheid betrachten. In geval van eventuele fouten/defecten en/of ongeschiktheid van content zal C&C Verkoper onmiddellijk per e-mail of telefonisch informeren. Verkoper dient per direct althans zo spoedig mogelijk een nieuwe versie naar C&C te sturen.
  • C&C heeft te allen tijde het recht om de advertentie en/of het blogartikel niet te plaatsen, indien:
    • de inhoud van de advertentie en/of blogartikel naar het uitsluitende oordeel van C&C in strijd is met de inhoud van toepasselijke wet- en regelgeving;
    • de informatiedrager waarop de content wordt aangeleverd defect of onbruikbaar is, of het de content zelf niet geschikt is om te plaatsen;
    • bij het plaatsen van de advertentie en/of het blogartikel technische problemen optreden;
    • de advertentie en/of het blogartikel bij eerdere plaatsing tot klachten van kopers, lezers en/of bezoekers van de website heeft geleid;
    • de advertentie en/of het blogartikel naar het uitsluitende oordeel van C&C niet past bij de aard en de omvang van andere advertenties en/of blogs op de website;
  • C&C is bevoegd om naar eigen inzicht de advertentie en/of het blogartikel te weigeren of in te trekken indien de plaatsing in strijd is met de belangen van C&C of de belangen van andere adverteerders en/of verkopers.
  • C&C is niet verantwoordelijk voor het al dan niet succesvol zijn van de advertentie  en/of het blogartikel van Verkoper, noch voor het daadwerkelijke bereik van de advertentie en/of het blogartikel.
  • C&C is niet aansprakelijk en/of verantwoordelijk voor de informatie die ter beschikking wordt gesteld via de blogs en/of advertenties op de Website.

 

Artikel 9 - (Online) marketing

  • C&C garandeert geen resultaten omtrent het verlenen van marketing diensten. C&C past slechts een bepaalde strategie toe die in het verleden resultaten heeft opgeleverd. Evenmin kan C&C hierover toezeggingen doen doch zal C&C zich inspannen een verbeterde positie te verkrijgen voor Verkoper in Google of anderszins een zichtbaarheid.
  • Indien C&C ten behoeve van Verkoper SEO opzet, wordt het budget voor de SEO door Verkoper bepaald. Indien Verkoper meer werkzaamheden wenst dan mogelijk is op basis van het huidige tarief, dienen hiervoor meer kosten in rekening gebracht te worden.Dergelijke diensten in het kader van SEO worden duidelijk en schriftelijk vastgelegd. Verkoper kan ten behoeve hiervan content en/of informatie aanleven.
  • C&C kan zelf SEO teksten aanleveren voor Verkoper en/of de productvermelding van Verkoper aanpassen. C&C hanteert een eigen aanpak en stijl met betrekking tot de SEO diensten. Indien Verkoper akkoord is gegaan met de uitvoering van SEO diensten door C&C is Verkoper ook akkoord gegaan met de door C&C gehanteerde aanpak en de door C&C opgestelde teksten. Verkoper dient hierover nadere afspraken met C&C te maken.
  • De uitvoering van de SEO diensten is voorts afhankelijk van richtlijnen, regels en beleid van derden zoals bijvoorbeeld Google. De diensten worden door C&C uitgevoerd met inachtneming van de beperkingen die gesteld worden door de betreffende derden. Indien overeengekomen dient Verkoper eerst een akkoord te geven, voordat de advertentie verder opgesteld en/of geplaatst kan worden.

 

Artikel 10 - Betaling en incassobeleid

  • De betaling van Koper geschiedt voor de verkopen en transactiecommissies via Stripe splitpayment provider, voor de vaste maandelijkse commissie via een betaalverzoek of automatische incasso door C&C. Stripe zal het aankoopbedrag eerst innen en daarna via de bekende afgesproken transactie commissiepercentages splitsen tussen C&C en Verkoper. Verkoper ontvangt van Stripe splitpayment provider het totaalbedrag van de afgenomen producten minus de commissie van C&C en minus de commissie van Stripe. C&C ontvangt commissie van per verkocht product dat betstaat uit een vast deel en een deel uit een percentage van de verkoopprijs. De commissiebedragen zijn exclusief BTW, de gehanteerde verkoopprijs is inclusief BTW.
  • C&C is gerechtigd om de commissie jaarlijks te wijzigen.
  • Voor het plaatsen van branded content en advertenties op de site hanteert C&C de dan geldende tarieven vermeld op de website. De commissie die C&C van verkopers ontvangt, wordt deels besteed aan het uitvoeren van marketing en lobbywerk bij ziekenhuizen, zorginstellingen en zorgprofessionals.
  • Verkoper kan geen rechten of verwachtingen ontlenen aan een vooraf afgegeven begroting van C&C, tenzij Partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.
  • Wanneer Verkoper niet aan zijn/haar betalingsverplichting voldoet, en niet binnen de daarvoor gestelde betalingstermijn heeft voldaan aan haar verplichting, is Verkoper van rechtswege in verzuim. C&C zal voorts zonder nadere ingebrekestelling aanspraak maken op de wettelijke rente vanaf de eerste verzuimdag tot algehele voldoening en vergoeding van de buitengerechtelijke kosten conform artikel 6:96 BW te berekenen volgens de staffel uit het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012.
  • Verzendkosten van de producten worden met verkoper verrekend, afhankelijk van via welke methode verzonden wordt, via ons contract met Sendcloud of via uw eigen contract met Sendcloud.
  • Indien C&C meer of hogere kosten heeft gemaakt welke redelijkerwijze noodzakelijk zijn, komen deze in aanmerking voor vergoeding. Ook de gemaakte gerechtelijke en executiekosten zijn voor rekening van Verkoper.
  • In geval van een betalingsachterstand van minimaal twee maanden heeft C&C het recht om het online account van Verkoper te blokkeren. Alvorens C&C het account van Opdrachtgever zal blokkeren, zal C&C tijdig een betalingsherinnering sturen. In geval van een blokkade, dient Verkoper C&C te vergoeden indien Verkoper opnieuw toegang wenst te verkrijgen tot het online account.

 

Artikel 11 - Communicatiefaciliteiten

  • C&C stelt Verkoper in staat om berichten te sturen aan Kopers. Koper en Verkoper verlenen C&C toestemming om berichten die via de communicatiefaciliteiten aan hen zijn geadresseerd naar hen door te sturen. C&C zal hierbij geen e-mailadressen of andere contactgegevens van Koper aan Verkoper doorgeven.
  • C&C adviseert Verkoper om de nodige voorzichtigheid in acht te nemen bij het versturen van berichten via de Website.

 

Artikel 12 - Overmacht

  • C&C is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtssituatie haar verplichtingen op grond van de overeenkomst niet kan nakomen, noch kan zij niet gehouden worden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
  • Onder overmacht wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen,
    1. (i) overmacht van toeleveranciers van C&C,
    2. (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers,
    3. (iii) gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of materialen van derden,
    4. (iv) overheidsmaatregelen,
    5. (v) elektriciteitsstoring,
    6. (vi) storing van internet, datanetwerk- en telecommunicatiefaciliteiten (bijvoorbeeld door: cybercriminaliteit en hacking),
    7. (vii) natuurrampen,
    8. (viii) oorlog en terroristische aanslagen,
    9. (ix) algemene vervoersproblemen,
    10. (x) werkstakingen in het bedrijf van C&C en
    11. (xi) overige situaties die naar het oordeel van C&C buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.
  • C&C heeft het recht om zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat C&C zijn verbintenis had moeten nakomen.
  • Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
  • Voor zover C&C ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is C&C gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Verkoper is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

 

Artikel 13 - Beperking aansprakelijkheid

  • C&C biedt uitsluitend een Dienst in de vorm van een Website aan waar zowel Verkoper als Koper gebruik van kan maken en biedt nimmer garanties tot het gebruik. C&C sluit voor zover er wettelijke bepaling zich hiertegen niet verzet alle aansprakelijkheid uit die een Verkoper lijdt.
  • Indien er sprake is van een toerekenbare tekortkoming van C&C, is C&C uitsluitend gehouden tot betaling van enige schadevergoeding indien Verkoper C&C binnen 14 dagen na ontdekking van de tekortkoming, in gebreke heeft gesteld, en C&C deze tekortkoming vervolgens niet binnen de in de ingebrekestelling genoemde redelijke termijn heeft hersteld. De ingebrekestelling dient schriftelijk te zijn ingediend, en bevat een dusdanige nauwkeurige omschrijving van de tekortkoming c.q. het gebrek, dat C&C in staat is om adequaat te reageren.
  • Indien de uitvoering van de dienstverlening door C&C leidt tot aansprakelijkheid jegens Verkoper, is de aansprakelijkheid beperkt tot de in verband met de opdracht in rekening gebrachte kosten (doch maximaal over een periode van 12 maanden voorafgaand aan de ingebrekestelling) ten aanzien van directe schade. Onder directe schade wordt verstaan: redelijke kosten gemaakt ter beperking of voorkoming van directe schade, de vaststelling van de schadeoorzaak en de directe schade.
  • C&C is niet aansprakelijk voor gevolgschade, indirecte schade, letselschade, bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen en schade als gevolg van gebruik van door C&C geleverde Diensten, schade wegens verlies van gegevens, schade wegens overschrijding van leveringstermijnen, vertragings- en renteschade.
  • Aansprakelijkheid van C&C jegens een Verkoper is uitgesloten indien er sprake is van storing, overmacht, onderhoud en/of een andere oorzaak gelegen bij C&C of diens (toe)leverancier.
  • C&C is nimmer aansprakelijk voor onduidelijkheden of geschillen die ontstaan tussen Verkoper en Koper.
  • C&C kan nimmer een toename van afnames van diensten en/of producten aangeboden door Verkoper garanderen. C&C is niet gehouden tot enige vorm van restitutie van een reeds betaald bedrag, indien er na betaling van het verschuldigde bedrag enige toename in omzet bij Verkoper uitblijft.
  • Verkoper is zelf verantwoordelijk voor het tijdig en correct aanleveren van alle benodigde informatie, waaronder de correcte prijzen en gegevens betreffende een dienst/product en gegevens nodig voor de verkopersscreening.
  • C&C is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is of kan zijn van enig handelen of nalaten naar aanleiding van (onvolkomen en/of onjuiste) informatie in de Website of die van gelinkte websites. C&C streeft ernaar (de informatie in) de Website zoveel mogelijk up-to-date te houden en kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van de Website.
  • C&C is niet verantwoordelijk voor fouten en/of onregelmatigheden in de functionaliteit van de Website en is niet aansprakelijk voor storingen, onderhoudsmomenten, of het om welke reden dan ook niet beschikbaar zijn van de Website.
  • C&C staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door/namens C&C of een medewerker van C&C verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.
  • Alle aanspraken van de Verkoper wegens tekortschieten aan de zijde van C&C vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij C&C. Elke vordering tot schadevergoeding jegens C&C dient steeds schriftelijk gemeld worden, doch uiterlijk binnen een half jaar nadat Verkoper bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop hij zijn aanspraken baseert. De aansprakelijkheid van C&C vervalt na een halfjaar na afloop van de overeenkomst.

 

Artikel 14 - Risico-overgang en vrijwaring

  • C&C is niet verantwoordelijk voor het (eventuele) verlies, beschadiging of verminking van (digitale) gegevens die Verkoper op de Website plaatst dan wel laat plaatsen. Verkoper is zelf verantwoordelijk voor zijn gegevens.
  • Verkoper vrijwaart C&C voor alle aanspraken ter zake van alle schade die zowel Verkoper als Koper lijdt welke verband houdt met het gebruik van de door C&C geleverde Diensten.
  • Verkoper vrijwaart C&C voor alle aanspraken van derden wegens inbreuken op door Verkoper en/of Koper geplaatste/geüploade gegevens en/of informatie. Indien C&C aangesproken wordt door derden, zal zij alle door haar geleden schade verhalen op Verkoper.

 

Artikel 15 - Privacy, gegevensverwerking en beveiliging

  • C&C gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Verkopers en Koper die gebruik maken van de Website.
  • Verwerking van persoonsgegevens zal uitsluitend plaatsvinden in het kader van de uitvoering van de Diensten van C&C. C&C zal de persoonsgegevens niet voor enig ander doel verwerken.
  • Indien C&C op grond van de aard van de aangeboden Dienst dient te voorzien in beveiliging van informatie, zal deze beveiliging voldoen aan de overeengekomen specificaties en een beveiligingsniveau dat gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens, en de daaraan verbonden kosten, niet onredelijk is.

  

Artikel 16 - Intellectuele eigendomsrechten

  • Alle intellectuele eigendomsrechten en auteursrechten van C&C, waaronder meer de grafische ontwerpen, concepten en dergelijke met betrekking tot de Website berusten uitsluitend bij C&C en worden niet overgedragen aan Verkoper.
  • Verkoper behoudt het eigendom van de content die zij zelf op de Website van C&C plaatst of laat plaatsen, indien en voor zover deze content reeds niet aan derden toebehoort.
  • Het is Verkoper verboden om informatie die C&C in het kader van de uitvoering van de Dienst heeft gedeeld, te openbaren en/of te vermenigvuldigen, te wijzigen of ter beschikking te stellen aan derden zonder expliciete voorafgaande schriftelijke toestemming van C&C.
  • Indien daartoe verzocht, is Verkoper gehouden om deze gegevens op eerste verzoek van C&C terstond aan C&C te retourneren.
  • Het is Verkoper niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom te verwijderen of te wijzigen, daaronder begrepen aanduidingen omtrent het vertrouwelijk karakter en geheimhouding.
  • Partijen zullen elkaar informeren en gezamenlijk optreden tegen elke inbreuk van intellectuele eigendomsrechten.
  • Als een schending van de intellectuele eigendomsrechten van C&C wordt beschouwd ieder gebruik, verveelvoudiging of openbaarmaking van de materialen dat buiten de overeenkomst valt. Elke inbreuk die Verkoper en/of diens Koper maakt op de intellectuele eigendomsrechten van C&C, wordt bestraft met een eenmalige boete ter hoogte van € 5.000,- euro (zegge: vijfduizend euro) en een boete van € 100,- euro (zegge: honderd euro) voor elke dag dat de inbreuk voortduurt. Dit laat het recht van C&C onverlet om een aanvullende schadevergoeding te vorderen indien de door haar geleden schade dit bedrag overstijgt.

 

Artikel 17 - Geheimhouding

  • Alle informatie die ten behoeve van de overeenkomst gedeeld wordt, wordt vertrouwelijk behandeld en niet aan derden geopenbaard zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van C&C.
  • Als vertrouwelijke informatie wordt informatie begrepen die door de ene partij aan de andere partij ter beschikking wordt gesteld en welke duidelijk is aangemerkt als vertrouwelijk, of waarvan partijen redelijkerwijs kunnen en mogen verwachten dat het om vertrouwelijke informatie gaat.
  • Partijen verplichten zich deze geheimhoudingsplicht ook op te leggen aan door hen ingeschakelde derden. Deze geheimhoudingsplicht is eveneens van toepassing op het personeel van elke partij.
  • Indien C&C op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak gehouden is de vertrouwelijke informatie aan door de wet of bevoegde rechter of aangegeven derde (mede) te verstrekken, en C&C zich niet kan beroepen op een verschoningsrecht, is C&C niet gehouden tot enige schadevergoeding en is Verkoper niet gerechtigd tot ontbinding van de Overeenkomst.

  

Artikel 18 - Algemene Voorwaarden

  • Op deze overeenkomst zijn geen gebruiksvoorwaarden van toepassing.

 

Artikel 19 - Slotbepalingen

  • Deze overeenkomst vervangt alle eerdere overeenkomsten en afspraken die door Partijen zijn gesloten en een gelijkwaardig onderwerp hebben.
  • De rechten en plichten van Verkoper mogen in geen geval zonder voorafgaand akkoord van C&C worden overgedragen.
  • Indien één van de clausules van deze Overeenkomst deels of geheel nietig is, blijven alle andere bepalingen niettemin van toepassing, tenzij het bepaalde in artikel 3:41 BW met betrekking tot de onverbrekelijkheid van toepassing is. Een mogelijk nietige clausule zal conform het bepaalde in artikel 3:42 BW worden aangepast. Partijen verplichten zich ertoe om in onderling overleg de nietige clausule te vervangen door een clausule die de economische intentie van de vernietigde clausule zo sterk mogelijk benadert.
  • De omstandigheid dat één van de Partijen nalaat de strikte naleving van één van de contractuele verplichtingen te eisen, mag niet worden begrepen als de stilzwijgende afstand van de contractuele rechten waarover deze Partij beschikt uit hoofde van het huidige Overeenkomst en belet deze laatste niet om vervolgens alsnog de strikte naleving van de betreffende bepalingen of andere bepalingen van deze Overeenkomst te eisen.
  • Elke Partij zal elke wijziging, van welke aard dan ook, uiterlijk 14 dagen voorafgaand aan de datum van de wijziging aan de andere Partij meedelen.

 

Artikel 20 - Geschillen

  • Op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing.
  • Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de overeenkomst tussen C&C en Verkoper worden beslecht bij de bevoegde rechter van rechtbank Amsterdam tenzij bepalingen van dwingend recht leiden tot bevoegdheid van een andere rechtbank.